Contrei: een dialoog over de regionale ruimtelijke visie voor Zuid-West-Vlaanderen

Lokale en bovenlokale partners schreven een ruimtelijke visie voor Zuid-West-Vlaanderen: “Contrei”. Deze regio staat  immers voor heel wat grote uitdagingen. Hoe blijft de regio bereikbaar en leefbaar, en aantrekkelijk voor starters en jonge gezinnen? Hoe behouden en versterken we een kwalitatieve woon- en werkomgeving zonder nog meer open ruimte in te nemen en veeleer ruimte voor natuur te creëren? En hoe gaan we om met de klimaatuitdagingen? Welke ingrepen kunnen het verschil maken en inspelen op de maatschappelijke trends? 

Contrei is gevat in een blauw boekje, met heldere kaarten en een overzicht van lokale en regionale acties. Die zijn gebaseerd op drie krachtlijnen: Zuid-West-Vlaanderen wil haar blauw-groene netwerk ontwikkelen, haar kernen en stedelijk netwerk versterken en productieve landschappen activeren. Contrei wil een duurzame ruimtelijke transformatie realiseren. Door de drie krachtlijnen geïntegreerd te aan te pakken, krijgen de klimaatuitdagingen een regionaal antwoord.

De initiatiefnemers, partners en een paar observatoren van het visietraject gingen op een zomeravond in gesprek over hoe Contrei nu impact kan genereren. De visie vertalen naar realiteit is immers de uitdaging. Een krachtige interbestuurlijke samenwerking is alvast een deel van het recept, maar er is meer nodig: een generiek beleid dat ondersteunt in plaats van afremt, maatschappelijke coalities en een investeringsprogramma.

Bart Noels begeleidde dit gesprek ism Steven Hoornaert. Hij redigeerde een tekst op basis van dit gesprek voor Ruimte. Ruimte is het driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP).